Aha Komín

Kompletní výstavby a rekonstrukce

 

Spalování

Spalování je řízený chemický proces, při němž hořlavina paliva reaguje s kyslíkem (oxiduje) za současného uvolňování tepla. U pevných paliv při tom ještě může docházet k částečné transformaci a zplynění některých složek popelovin. Pro dokonalé spálení paliva je zapotřebí přivádět dostatečné množství vzduchu, produktem jsou plynné spaliny případně tuhé zbytky (popel).

Centrální kotelny

Kotelny s kotli na uhlí a koks

S výrazným nárůstem cen fosilních paliv a energií se začaly měnit také požadavky na projektování a provozování kotelen na pevná paliva. Zaváděním nových směrnic a norem EU se zvyšují nároky na teplovodní kotle z hlediska produkce emisí i bezpečnosti provozu. Z tohoto pohledu je nutné do budoucna preferovat především nejmodernější technologie spalování v automatických kotlích s účinností spalování nad hranicí 80%, nízkými emisemi a s komfortem obsluhy, který umožňuje i u malých kotelen v maximální míře automatizaci celého procesu vytápění.

Dodáváme komíny

Podle požadavku na komín se dělí kotle s nuceným tahem, přičemž pro provoz je nutné vytvořit v kotli podtlak nainstalováním odtahového ventilátoru. Tento typ kotlů vyžaduje napojení na speciálně upravený přetlakový komín. U kotlů s přirozeným tahem se pro provoz vystačuje s přirozeným tahem komína, jehož minimální hodnotu uvádí výrobce v návodu. Dále je důležité ustanovení normy, které se táká teploty spalin při jmenovitém tepelném výkonu. Pokud je tato teplota vyšší o 160K oproti teplotě okolního prostředí, je výrobce povinen upozornit v návodu na nutnost instalace kouřovodu, který zajišťuje dostatečný tah a zabrání vzniku kondenzátu a sazení v celém komínu. Zjednoduše tzn., že při teplotě spalin při jmenovitém výkonu na hranici 180°C je nutné upozornit na řádné zateplení kouřovodu a nutnost jeho napojení na kondenzační komín.

Kotelny s kotli na dřevo a pelety

Spalování dřeva, především kusového, má dlouholetou tradici zvláště ve venkovských kotelnách. S nárůstem cen fosilních paliv a energií koncem minulého století začal výrazný nárůst zájmu o obnovitelné zdroje. U biomasy se vedle tradičního využívání kusového dřeva stále více využívá dřevní odpad ve formě pilin a štěpky a novým fenoménem v této oblasti jsou pak pelety. Práve díky peletám se v oblasti konstrukce kotlů pro malé domovní kotelny stále více prosazují nové technologie s účinností spalování nad hranicí 85% a s komfortem obsluhy, který umožňuje i zde v maximální míře automatizaci celého procesu vytápění.

Kotelny s nízkoteplotními kotli

Tato kapitola se bude zabývat aspekty začlenění plynových nízkoteplotních teplovodních kotlů do otopných soustav do celkového výkonu 1MW, přičem jako palivo je uvažováno výhradně zemní plyn. Při navrhování kotelen je nutno si připomenout, že každý kotel je vlastně výměníkem tepla spaliny-voda, jehož základní prvky tvoří primární strany tvoří:

  • přívod spalovacího vzduchu
  • spalovací zařízení, spalovací komora
  • spalinová cesta

Sekundární strana je pak tvořena vodní částí kotle a vlastními rozvody tepla. Pro optimální funkci celé otopné soustavy je nesmírně důležité vytvoření takových podmínek, aby jednotlivé prvky obou stran tohoto výměníku pracovaly po celou dobu, kdy je kotel v provozu, ve vyváženém režimu.

Kotelny s kondensačními kotli

Zde se budem zabývat aspekty začlenění plynových kondensačních kotlů do otopných soustav do celkového výkonu 1MW, přičemž jako palivo je uvažován výhradně zemní plyn. I při navrhování kotelen platí, že každý kotel je vlastně výměníkem tepla spaliny-voda, jehož základní prvky primární strany tvoří:

  • přívod spalovacího vzduchu
  • spalovací zařízení, spalovací komora
  • spalinová cesta

Sekundární strana je pak tvořena vodní částí kotle a vlastními rozvody tepla. Pro optimální funkci celé otopné soustavy je nesmírně důležité vytvoření takových podmínek, aby jednotlivé prvky obou stran tohoto výměníku pracovaly po celou dobu, kdy je kotel v provozu, ve vyváženém režimu.

 
© A'ha komín | Realizace webových stránek: Webio.eu